Umsebenzi Wamaciko

Okumelwe ukwenzeka ukuthi …

Kumele sivuse Abantu emiqondweni. Ukuze senzenjalo futhi siphumelele kahle, nathi simelwe ukuthi sivuke. Lokhukuvuka noma ukuphaphama esikhuluma ngako lapha kungokwengqondo. kepha sidinga nokwakha imisebenzi, izindlela zokuphila nokuziphilisa. Ngakho ke, kubalulekile ukuthiu siqwashisane ngokubaluleka kwesimo sokuqonda esiphusile nesidingekayo ukuze sakhisane, sibambisane simoya munye. Ekwakhiweni kwemisebenzi eminye izodinga ubuchwepheshe obunhlobonhlobo. Ulwazi lwesimanje-manje lokukhanda nokwakha konke okudingekayo ezimpilweni zabantu besimanje.

Olunye ulwazi yilolo esingathi ngolwemvelo, ulwazi olunzulu ngemisebenzi, okongiwa, nokusetshenziswa kwamanzi; imithi/izitshalo njalo-njalo. Lokhu konke kumelwe kwenziwe sibe silononga imiphefumulo ngosiko lweSintu sibe silungisa nezimilo …

Published by greenankhworks

Healer, Lover, Writer, Father, Natural Health Promoter, Connector, Communications Consultant, Instigator and Reigniter of IKS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

FITin56

56 Days to Fitness

Hippie with a Porshe

"All things in this vast universe exist in you, with you and for you" Kahlil Gibran

Perfect Chaos

The Philosophy Blog of Steven Colborne

Spirituality

Your spirituality

Diary of an Aesthete

Follow the Journey...

%d bloggers like this: