Isizwe Esidinga Ukwelapheka

Akusiyo imfihlo ukuthi izwekazi elibizwa ngeAfrika libhekene nezinkinga eziningi. Noma kungekho nelilodwa izwe elingenazo izinkinga nezingqinamba zakhona, imiswazi nezinhlobonhlobo zemivimbo esiyibona kuleli elihle kakhulu ziyethusa; zisenza sibuzane ukuthi ngempela-ngempela kwakhala nyonini kwelakithi. Kuze kube neculo lomzabalazo elithi “Senzeni na”, leliculo liyisikhalo, isizwe sishweleza kunomangubani onendlebe ngezinhlupheko ezisisingethe. Kweminye yemibuzo evelayo, kunalowo othi, kambe siyawazi yini umsuka walemikhokha esivelele futhi sizimisele ukwenzenjani ukuze sinqande izifo esibhekene nazo? Ngamanye amazwi sinazo yini izinyanga noma ongqondongqondo nabaholi bemiphakathi abangaba nezixazulolo.

Singakazami ukuphendula lemibuzo, ake sibhekisise ukuthi ngokosiko, besenzenjani uma sidinga ukwelapheka. Ngizoqala ngokucaphuna emibhalweni yosolwazi bangakithi KwaZulu. Sizoqala ngokuhlaziya igama elithi Inyanga. Ake sikhe encwadini ka C.T. Msimang ethi Kusadliwa Ngoludala, lapho echaza kabanzi ngezangoma nezinyanga:

“Igama elithi ‘inyanga’ linemiqondo eminingi ngesiZulu. Empeleni ngaphandle kwebhamuza leliya eliphezulu elikhanyisa ebusuku, inyanga ngumuntu owumpetha emsebenzini othile awenzayo; noma nhloboni yomsebenzi. Kukhona izinyanga zokwakha, zokukhanda insimbi, zokweluka nokuqhina izinwele, zokwelapha njalonjalo. Nokho osekwandile ukuba lapho kukhulunywa ngenyanga umuntu acabange ngabaphatha amakhubalo belaphe izifo. Yileyo nhlobo yenyanga engizoxoxa ngayo kulesi sihloko. Izinyanga zokwelapha zehlukene kabili, kukhona lezo eziphatha amakhubalo zelaphe izifo, zibethelele amalumbo. Kukhona olunye uhlobo futhi olugabe ngokubhula lubone imbangi yokugula. Imvamisa yezinyanga ezibhulayo – izangoma – azikwelaphi kepha ziye zikulayele enyangeni eyofike ikusize. Uma zibhula ngamakhanda kuthiwa yizangoma noma izanusi kanti uma zinemimoya enjengabalozi namandiki kuthiwa omangothobana. Zombili lezi zinhlobo zezinyanga zethwasa ngendlela ecishe efanayo. Njengoba izinyanga zanamuhla zifundela emaNyuvesi ukwelapha, ezasemandulo zazethwasa. Ukwethwasa yikho ukufundela.” (p. 303)

Lana sizama ukuveza ukuthi kunezindlela eziningi zokuhlelela nokuhlwanyela ukwazi oluthize ….

Published by greenankhworks

Healer, Translator, Lover, Writer, Father, Natural Health Promoter, Connector, Communications Consultant, Instigator, and Reviver of IKS

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

brettworks

thinking through music

tribalnow.wordpress.com/

Short articles on African Art and tips for enthusiasts

Empathetical mind

🎎 Blog to Live Motivated, Feel the Fiction and Poetry !

JAPANESE MYTHOLOGY & FOLKLORE

Just another WordPress.com site

%d bloggers like this: