Ingcebo Yokuhlakanipha

Men need images. lacking them they invent idols. Better then, to found the images on realities that lead the true seeker to the source. Ma’at, who links universal to terrestrial, the divine with the human, is inconceivable to the cerebral intelligence.” – passages from the KMT temple of Luxor

Zulu Translation: “Abantu bayayidinga imifanekiso, uma bengenayo beyiswele bazakhela izithixo. Kungcono ke, ukwenza imifanekiso esuselwa ezintweni ezikhona neziholela umfundi weqiniso ebukhoneni bomsuka wakho konke. UMa’at, nguye oxhumanisa okusemkhathini nokusemhlabeni, okunobunkulunkulu kanye nalokho okunobuntu akwazeki ( akuqondakali) kulowo onokuhlakanipha kwengqondo kuphela.

Let us begin with a definition of Ma’at. The word Ma’at, in Pharaonic ( Ancient Egyptian/Khamitic) languages translates to mean, Truth, Justice, Righteousness, Balance and Order. It denotes a sense or essential quality of cosmic, social and spiritual harmony. Its opposite being “Isfet” which means lacking in justice; out of balance, a state of disorder.

Published by greenankhworks

Healer, Translator, Lover, Writer, Father, Natural Health Promoter, Connector, Communications Consultant, Instigator, and Reviver of IKS

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

brettworks

thinking through music

tribalnow.wordpress.com/

Short articles on African Art and tips for enthusiasts

Empathetical mind

šŸŽŽ Blog to Live Motivated, Feel the Fiction and Poetry !

JAPANESE MYTHOLOGY & FOLKLORE

Just another WordPress.com site

%d bloggers like this: