Indatshana For My Children

Lalelani bantwana bami. Umkhulu wenu uGudu Thomas Maseko wayeshaya umkhalambazo …

Ake ngiyibeke ngokucacile nangobunjalo bayo lendaba. UBaba ongizalayo owayaziwa ngelika Tom-London ngenxa yokuthi wayedla ingqephu noma wayenguSwenka ongusaziwayo, wayengu- “Master” weKung-Fu okungumshika-shika wokulolonga umzimba nengqondo nokuzivikela (Martial Arts/Self Defence) owavela ezweni lamaShayina. Sizobuye siyidingide eyokuthi wawuthola kanjani lomkhuba wasemaShayineni owake waduma kakhulu emhlabeni jikelele ngaphambilini. Okubalulekile ukuthi nani nazi ukuthi umkhulu wenu eningalitholanga ithuba lokumbona ngokwenyama wayengumuntu onjani.

Ayikho indlela esingayixoxa ngayo lendaba ngaphandle kokuqala ngokunichazela ukuthi mina nginguyihlo ngikhuliselwe endaweni enjani. Okwamanje sizoqala ngokukhula kwethu sikhuliswa ngubaba no mama elokishini ekuthiwa iKwa-Mashu elisenhla neTheku /eThekwini. Ngokuhamba kwesikhathi siyoze sigxile emlandweni wakhe uqobo uBaba Maseko, uMkhulu wenu kanye noyise onguMkhulu wami, siphinde sinilandise umlando wesizwe sakwaMaseko esithechithisaka emazweni ahlukahlukene ezwekazi ekuthiwa yi-Afurika; siyogcina ngokunilandisa ngobukhulu beSintu sonkana okanye Abantu Abamnyama.

Published by greenankhworks

Healer, Translator, Lover, Writer, Father, Natural Health Promoter, Connector, Communications Consultant, Instigator, and Reviver of IKS

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Inner Peace

True wealth is the wealth of the soul

Retroworldnews

Discover the latest Music, Lifestyle, Fashion and Beauty news. Browse our store to find the latest must have items.

%d bloggers like this: