Impi Yabomdabu Isethunjini: towards a review of J.C. Buthelezi’s book

Awusho Ngubane, uke uzifunde izincwadi ezibhalwa nguMbuyiseni Oswald Mtshali? Ngiyamthanda lapho ethi khona:

‘Let them know thy name

It’s gone too long

Your vacant place unknown

Its number

Murdered easily by computer.

Thixo! We want to rejoice

Celebrating the best of the new age

For gone is Kleinbooi

No more Sixpence

John is neither here nor there

Mary lives no more for tea only.’

Cha Mnumzane Martin, angibafundi ababhali abamnyama bezinkondlo. Izinkondlo zabo azifani nezo-T.S. Eliot. Mina ngithanda o-Wordsworth, oShelley, uShakespear no Tennyson.” – Buthelezi, p.76

Umbhali wakwaZulu, futhi obhala ngesiZulu, uJC Buthelezi ungivusa ingqondo ngendlela emangalisayo negculisayo. Indlela asebenzisa ngayo inkulumompikiswano ukuphenya nokuhlaziya amaqiniso angavamile ukukhulunywa ebantwini, kuyingqayizivele. Unekhono lokuphenyisisa ezombusazwe kanye nezokucabanga kwabantu abayizifundiswa ebaqhathanisa nalabo abafundile kepha abazisa kakhulu imisebenzi eyenziwe ngabanye bendabuko.

Indlela abantu abehlukene ababuka ngayo impilo iveza okuningi ngokwehlukaniswa kwethu ngenhloso.Empeleni umbhalo lona ungenza ngizibuze ukuthi empeleni abantu abansundu bangahlanganiswa kanjani basebenzisane entweni eyodwa esiyisa phambili. Unity of purpose requires unified vision among diverse peoples. UButhelezi usebenzisa oBiko, Fanon nabanye ababhali ukuhluba udlubu ekhasini, eveza amaqiniso anganakekile. TBC

Published by greenankhworks

Healer, Translator, Lover, Writer, Father, Natural Health Promoter, Connector, Communications Consultant, Instigator, and Reviver of IKS

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Empress Tallowah

A Rastafarian Empress from Soweto shares her insights

La Nkosi Writes

Mine is to filter out the rhetoric and propaganda, so that we children of the soil can form opinions based on logic and reason. Not through those summarized and scripted tales presented to us.

Nkosy Light

Member of Light Family

My Mind Diary

Where my mind finds a place to rest

AMNTE NOFRE (Amentet Neferet)

Ancient Egyptian Religion

%d bloggers like this: