Kungcono Ukucabanga Kunokulwa

Kuthiwa isikhathi samanje yiso esingcono kunasemandulo, ngoba izimpi esasizilwa ngezikhali sesinamathuba amaningi okuzilwa ngamandla engqondo. Abanye bathi ipeni linamandla kunenkemba.Ngamanye amazwi kungcono ukubonisana nokuhlela kunokulwa ngamandla nendluzula. “We are trained to fight with swords, with strength, and with blood. But when the thinking machines send an invisible enemy against us, how are we to defendContinue reading “Kungcono Ukucabanga Kunokulwa”

Soul Mysteries

the sacred journey

FITin56

56 Days to Fitness

Hippie with a Porshe

"All things in this vast universe exist in you, with you and for you" Kahlil Gibran

Perfect Chaos

The Philosophy Blog of Steven Colborne