Ethics; Social, Divine and Natural

“The Declarations impose obligations of righteous thought, emotion, speech and conduct so that the Maatian person is cultivated through the development of character. And character is developed through moral instruction and practice. Thus, in Maatian ethics, instruction and learning are above all for a practical end, self-cultivation-in-community. As Ankhsheshonqi says, “It is in the developmentContinue reading “Ethics; Social, Divine and Natural”

Kungcono Ukucabanga Kunokulwa

Kuthiwa isikhathi samanje yiso esingcono kunasemandulo, ngoba izimpi esasizilwa ngezikhali sesinamathuba amaningi okuzilwa ngamandla engqondo. Abanye bathi ipeni linamandla kunenkemba.Ngamanye amazwi kungcono ukubonisana nokuhlela kunokulwa ngamandla nendluzula. “We are trained to fight with swords, with strength, and with blood. But when the thinking machines send an invisible enemy against us, how are we to defendContinue reading “Kungcono Ukucabanga Kunokulwa”

JAPANESE MYTHOLOGY & FOLKLORE

Just another WordPress.com site

Love is The Sacred Journey

Sun Rise to Son Set - Joy Peace Love - Thy Will Be Done

FITin56

56 Days to Fitness