Kungcono Ukucabanga Kunokulwa

Kuthiwa isikhathi samanje yiso esingcono kunasemandulo, ngoba izimpi esasizilwa ngezikhali sesinamathuba amaningi okuzilwa ngamandla engqondo. Abanye bathi ipeni linamandla kunenkemba.Ngamanye amazwi kungcono ukubonisana nokuhlela kunokulwa ngamandla nendluzula. “We are trained to fight with swords, with strength, and with blood. But when the thinking machines send an invisible enemy against us, how are we to defendContinue reading “Kungcono Ukucabanga Kunokulwa”

Hack Better Health

Experience Healthy Living

Autoimmune-ptsd-stress-anxiety-depression-fibromyalgia-ms-wellbeing-natural-sleep..

Autism-spectrum-disorder, posttraumatic stress disorder.. autoimmune.

PJ Naturals

Natural Health & Wellness

TriHolistic Wellness

Holistic Health and Wellness for the Mind and Body