The Revelation

a poem for John Coltrane

“To tremble in prayer & trepidation

To tremble against trepidation in prayer

Screech – Scream – Cry

To tremble with prayer

and arch the muscles of my back

in face of trepidation,

transparent beads bubbling from my forehead

Screech – Cry.

Bird of blood with razor-sharp

wings of boiling stone falling from God into my throat

claws my tonsils

sticks its feet way down into my stomach

and I double over trying to vomit

forth this bird

to the rhythms of anklets ashake

in the dance of a black-blue-black blue – black a black blue black African

Witch Doctor wailing wailing –

Scream high out into God.

fall heavily from the pole of light He offers to the snow

of doubt that freezes

all Spirits dancing gallop

to slabs of ice across the tongue.

Father, Father, understands me

Make, Purification, Psalm of Warmth

within Light – understand the reverent

screams of this confused devotee. “

sound dreams and forgetting

these dreams are not sound

purple hued

flirting with disastrous red

yet they are almost blue

and I often forget

how I got there

their naked truth

apparently

is the result of my nervous conditioning

and there is always a part that’s almost true

sisindwa yisisindo semisindo sizukulwane

sikashwele

Bantwana baka Maye Babo

Sifingqwe ngamasonto

sanikelwa ethala sisathwele

Izishingishane ziheleza kuze kuse

imibiko ifika ize iyophelel’emaweni

ngokweswel’izihlwele …

Ake sithule

Mhlwawumbe USimakade Ozwa konke uyoke Asiphendule

 

 

tree

For Bheki Hyacinth Mseleku

i have heard of that tree

hyacinth

ngiyawazi lowo muthi

ngiyayazi nembali yawo

kepha ngisalibele …

ubuhlungu bempilo nobuhlwempu bomphefumulu

kungenze ngafiphala

Sengaba kude nalowo owangitshala …

Rooted

I met an old man in the garden

And he told me

“Asparagacea”!

It is a flower from old glorious Babylon

Well they call her Iraq

these frail and fragile days

yes, beautiful Hyacinth

“Hyacinths are forever if you know what you’r doing …”

Deathless hue

these howlong blues

we are coloured by

history into names

nations, known unknowns

we are galactic beings

caught in the cruel current of the waves of time

and yet

our hearts melodies

our Souls harmonies

are timeless –

boundless energies bursting from the Source

IThongo!!!

Urging us closer

Closer to the Source.

 

 

 

 

 

 

Izibongo Zabathathu

Inkondlo Yamakhosi Amathathu AkwaMaseko

Mvulandlela:
Esikhathini sesomiso
lapho kuvame ukwesaba nentukuthelo
isizukulwane sivukela umbuso
sikhala ngezimfanelo
nombuso usobozela abazukulwane
Ufike wena uhogela ngamakhala amasha
Umoya wezishingishane zasemandulo nakusasa
Wathi lisazonetha
uhlaza luzovama
Uthe isizwe sisazonotha
Kusho wena Vulandlela

Mvelo:
UMdali eluthando
USomandla evumile
Sibone ngawe nkosi encane eyembethe igubo yokukhanya
Ubuhle bakho busikhange ngenkazimulo yesethembiso
Ucwebezela okwamazolo
Ufumbethe izimpawu zenhlanhla ngazombili
Kwavela wena kwadeda ubumnyama lacweba nezulu
Wena omehlo’mbulunga ngokufuza ekhabo Nyoko
Siyashweleza nkosenhle kuvuka kwamaNgcamane

Mvikeli:
UMama wakho wakwetha kuqala
Ungakaveli sakubona ngemisebenzi emihle
Kusengathi uyawazi amandl’akho
Sengathi uzizwela yena izigi zenginyama
Ubukhosi obusha obuyobusa ngothando nangosiba
Ezinye zigabe ngegazi
Wena nguwe oyovikela amasango asemakhosini
Iso lakho liyodedisa izitha ZikaNomkhubulwane
Isandla sakho siyokwelulelwa kwabampofu …

wisened / from quantum physics to what is to be

1.
to and fro
it has been said
forth and back
until other dimensions are created
out of the love dance
out of the many one
out of the one many

2.
the alternative paradigm
is said to shift
who writes the program that sparks the mind
source code for the multiverse
dwelling in the Omniverse
the first inspiration burst
of the one who appeared first
kwelakithi bambiza ngoMvelingqangi

3.
God as King or God as Master
of the Galaxies or of a world?
The Lord of Spirits appeared with a consort
One like Himself Who came from Pure Thought
Manifesting Her Self as Master and Creator
Whose Magic Hands and Wondrous Words
Fashioned the Universe In Her Own Image

poetic reflection: thaka

IMG-20170508-WA0036ngiyabuvuma ubuthakathaka bami

Kanti futhi nobubi bami ngibubonile

Ngibuthaka ngimubi ngijalo nje

Angiyigqizi qakala inkulumo yabangibandlululayo

ngiyishaya indiva imicibilisho yabangizondayo

eminye sengenze ngayo imbuthuma yomlilo esithangamini lapho sesiyoxoxa khona sidingide umsuka nesisombululo sengxabano yethu …