kuyahlangana okwahlukaniswa emandulo

Kuyathokozisa ukuthi lolulwazi ngiphende ngiluthole sengihlala eZimbabwe, eHarare. Lomsebenzi weAfrikology / Izifundo ZoBuntu bethu, ubaluleke kakhulu. Ngiyathokoza ukuthola ukuthi kukhona izakhamuzi zalelizwe ezenza lomsebenzi ngokuzimisela onkungaka. Empeleni Isintu nabafundisi baso bathe chithisaka kwizwekazi elibizwa nge Afrika/ Kham/ Ta – Neter.

Advertisements