Timelessness /Sonininanini

 

What is time, beyond the Defined

beyond the measurements and instruments …In what dimension is time / a fundamental and realistic feature? —factor in anything, any material and condition and experience

Does it all manifest in time

or is taking place in a

Circle or cyclic stages of a wheel revolving in time, on time, in between and out of time?

In my head I am hearing Abbey Lincoln singing –

With Bhekumuzi Mseleku accompanying her –

Through the years 

The sound

Of love and music …”

Also on my mind at the very same time

is Abdullah Ibrahim

Brother With Perfect Timing also known as

Bra Timing From Mopholong

many other thoughts, spaces and traces of perpetuated memory

all co-existing in what I call my mind right now

-rhythmic elements

breathing sounds and heaving scrolls

-The pulsing life-forces of the 4 Living Beings around me right now

my Beloved, my three sons

all harmonizing with the joy of living –  sleeping only to be awakened by a benevolent Sun

Its furious mercy could unmake us all but providence gives us space

gives us distance

gives us time

And of course there are many other living entities around us

they are not bound by the dictatorship of time

beings beyond the 5 nodes

there are others beyond the realms of extra-sensory perception

even speculation

when we are inclined we can picture them

scripture them like Samuel R. Delaney

feature creature them like Nnedi Okorafor’s tales of inner spaces

Time is Relative to each experience

before Einsteins theory

or any scientists hypothesis

there is a beating of a drum / a clock

that does not measure or define time – the clock as neither arms nor digits

it is in and around the essential timelessness

a Black Existential void where we are seen in Light of our own being

Beyond this death of a lifetime

in due time

the title of a song by Outkast featuring Cee-Lo Green

Echoes of Sojourner Truth, Bhambada and Harriet Tubman echoed by the Dungeon Family

We are Gods Body of Work Reflecting our Godhood through sound

Advertisements

The Revelation

a poem for John Coltrane

“To tremble in prayer & trepidation

To tremble against trepidation in prayer

Screech – Scream – Cry

To tremble with prayer

and arch the muscles of my back

in face of trepidation,

transparent beads bubbling from my forehead

Screech – Cry.

Bird of blood with razor-sharp

wings of boiling stone falling from God into my throat

claws my tonsils

sticks its feet way down into my stomach

and I double over trying to vomit

forth this bird

to the rhythms of anklets ashake

in the dance of a black-blue-black blue – black a black blue black African

Witch Doctor wailing wailing –

Scream high out into God.

fall heavily from the pole of light He offers to the snow

of doubt that freezes

all Spirits dancing gallop

to slabs of ice across the tongue.

Father, Father, understands me

Make, Purification, Psalm of Warmth

within Light – understand the reverent

screams of this confused devotee. “

tree

For Bheki Hyacinth Mseleku

i have heard of that tree

hyacinth

ngiyawazi lowo muthi

ngiyayazi nembali yawo

kepha ngisalibele …

ubuhlungu bempilo nobuhlwempu bomphefumulu

kungenze ngafiphala

Sengaba kude nalowo owangitshala …

Rooted

I met an old man in the garden

And he told me

“Asparagacea”!

It is a flower from old glorious Babylon

Well they call her Iraq

these frail and fragile days

yes, beautiful Hyacinth

“Hyacinths are forever if you know what you’r doing …”

Deathless hue

these howlong blues

we are coloured by

history into names

nations, known unknowns

we are galactic beings

caught in the cruel current of the waves of time

and yet

our hearts melodies

our Souls harmonies

are timeless –

boundless energies bursting from the Source

IThongo!!!

Urging us closer

Closer to the Source.

 

 

 

 

 

 

Izibongo Zabathathu

Inkondlo Yamakhosi Amathathu AkwaMaseko

Mvulandlela:
Esikhathini sesomiso
lapho kuvame ukwesaba nentukuthelo
isizukulwane sivukela umbuso
sikhala ngezimfanelo
nombuso usobozela abazukulwane
Ufike wena uhogela ngamakhala amasha
Umoya wezishingishane zasemandulo nakusasa
Wathi lisazonetha
uhlaza luzovama
Uthe isizwe sisazonotha
Kusho wena Vulandlela

Mvelo:
UMdali eluthando
USomandla evumile
Sibone ngawe nkosi encane eyembethe igubo yokukhanya
Ubuhle bakho busikhange ngenkazimulo yesethembiso
Ucwebezela okwamazolo
Ufumbethe izimpawu zenhlanhla ngazombili
Kwavela wena kwadeda ubumnyama lacweba nezulu
Wena omehlo’mbulunga ngokufuza ekhabo Nyoko
Siyashweleza nkosenhle kuvuka kwamaNgcamane

Mvikeli:
UMama wakho wakwetha kuqala
Ungakaveli sakubona ngemisebenzi emihle
Kusengathi uyawazi amandl’akho
Sengathi uzizwela yena izigi zenginyama
Ubukhosi obusha obuyobusa ngothando nangosiba
Ezinye zigabe ngegazi
Wena nguwe oyovikela amasango asemakhosini
Iso lakho liyodedisa izitha ZikaNomkhubulwane
Isandla sakho siyokwelulelwa kwabampofu …

wisened / from quantum physics to what is to be

1.
to and fro
it has been said
forth and back
until other dimensions are created
out of the love dance
out of the many one
out of the one many

2.
the alternative paradigm
is said to shift
who writes the program that sparks the mind
source code for the multiverse
dwelling in the Omniverse
the first inspiration burst
of the one who appeared first
kwelakithi bambiza ngoMvelingqangi

3.
God as King or God as Master
of the Galaxies or of a world?
The Lord of Spirits appeared with a consort
One like Himself Who came from Pure Thought
Manifesting Her Self as Master and Creator
Whose Magic Hands and Wondrous Words
Fashioned the Universe In Her Own Image

poetic reflection: thaka

IMG-20170508-WA0036ngiyabuvuma ubuthakathaka bami

Kanti futhi nobubi bami ngibubonile

Ngibuthaka ngimubi ngijalo nje

Angiyigqizi qakala inkulumo yabangibandlululayo

ngiyishaya indiva imicibilisho yabangizondayo

eminye sengenze ngayo imbuthuma yomlilo esithangamini lapho sesiyoxoxa khona sidingide umsuka nesisombululo sengxabano yethu …

Help Print and Distribute This Great Book – Rock ‘n Rule

Rock ‘n Rule: The Essays, Stories and Poetry of Menzi Maseko is an elaborate work of word-art.With themes ranging from jazz, Black Consciousness philosophy, Reflections on Socio-Economic conditions and solutions for Southern Africa and Spiritual development. The work is suitable for people of all races, age groups and even institutions interested in understanding the dynamic of modern African development, the role of cultural institutions such as jazz, Afrikology and Ma’at. Although it also touches on universal themes, this book is the first in a series of works focused on finding communal solutions to some of the challenges plaguing Southern Africa and South Africa in particular.

Source: Help Print and Distribute This Great Book – Rock ‘n Rule