tree

For Bheki Hyacinth Mseleku

i have heard of that tree

hyacinth

ngiyawazi lowo muthi

ngiyayazi nembali yawo

kepha ngisalibele …

ubuhlungu bempilo nobuhlwempu bomphefumulu

kungenze ngafiphala

Sengaba kude nalowo owangitshala …

Rooted

I met an old man in the garden

And he told me

“Asparagacea”!

It is a flower from old glorious Babylon

Well they call her Iraq

these frail and fragile days

yes, beautiful Hyacinth

“Hyacinths are forever if you know what you’r doing …”

Deathless hue

these howlong blues

we are coloured by

history into names

nations, known unknowns

we are galactic beings

caught in the cruel current of the waves of time

and yet

our hearts melodies

our Souls harmonies

are timeless –

boundless energies bursting from the Source

IThongo!!!

Urging us closer

Closer to the Source.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Izibongo Zabathathu

Inkondlo Yamakhosi Amathathu AkwaMaseko

Mvulandlela:
Esikhathini sesomiso
lapho kuvame ukwesaba nentukuthelo
isizukulwane sivukela umbuso
sikhala ngezimfanelo
nombuso usobozela abazukulwane
Ufike wena uhogela ngamakhala amasha
Umoya wezishingishane zasemandulo nakusasa
Wathi lisazonetha
uhlaza luzovama
Uthe isizwe sisazonotha
Kusho wena Vulandlela

Mvelo:
UMdali eluthando
USomandla evumile
Sibone ngawe nkosi encane eyembethe igubo yokukhanya
Ubuhle bakho busikhange ngenkazimulo yesethembiso
Ucwebezela okwamazolo
Ufumbethe izimpawu zenhlanhla ngazombili
Kwavela wena kwadeda ubumnyama lacweba nezulu
Wena omehlo’mbulunga ngokufuza ekhabo Nyoko
Siyashweleza nkosenhle kuvuka kwamaNgcamane

Mvikeli:
UMama wakho wakwetha kuqala
Ungakaveli sakubona ngemisebenzi emihle
Kusengathi uyawazi amandl’akho
Sengathi uzizwela yena izigi zenginyama
Ubukhosi obusha obuyobusa ngothando nangosiba
Ezinye zigabe ngegazi
Wena nguwe oyovikela amasango asemakhosini
Iso lakho liyodedisa izitha ZikaNomkhubulwane
Isandla sakho siyokwelulelwa kwabampofu …

wisened / from quantum physics to what is to be

1.
to and fro
it has been said
forth and back
until other dimensions are created
out of the love dance
out of the many one
out of the one many

2.
the alternative paradigm
is said to shift
who writes the program that sparks the mind
source code for the multiverse
dwelling in the Omniverse
the first inspiration burst
of the one who appeared first
kwelakithi bambiza ngoMvelingqangi

3.
God as King or God as Master
of the Galaxies or of a world?
The Lord of Spirits appeared with a consort
One like Himself Who came from Pure Thought
Manifesting Her Self as Master and Creator
Whose Magic Hands and Wondrous Words
Fashioned the Universe In Her Own Image

poetic reflection: thaka

IMG-20170508-WA0036ngiyabuvuma ubuthakathaka bami

Kanti futhi nobubi bami ngibubonile

Ngibuthaka ngimubi ngijalo nje

Angiyigqizi qakala inkulumo yabangibandlululayo

ngiyishaya indiva imicibilisho yabangizondayo

eminye sengenze ngayo imbuthuma yomlilo esithangamini lapho sesiyoxoxa khona sidingide umsuka nesisombululo sengxabano yethu …

Help Print and Distribute This Great Book – Rock ‘n Rule

Rock ‘n Rule: The Essays, Stories and Poetry of Menzi Maseko is an elaborate work of word-art.With themes ranging from jazz, Black Consciousness philosophy, Reflections on Socio-Economic conditions and solutions for Southern Africa and Spiritual development. The work is suitable for people of all races, age groups and even institutions interested in understanding the dynamic of modern African development, the role of cultural institutions such as jazz, Afrikology and Ma’at. Although it also touches on universal themes, this book is the first in a series of works focused on finding communal solutions to some of the challenges plaguing Southern Africa and South Africa in particular.

Source: Help Print and Distribute This Great Book – Rock ‘n Rule