Inkonzo Yezinkondlo

Bathi ake siphawule

Kuthiwa isimo sitshekile

Enzansi kuyantula nabantu baxakekile

Izizwe zikhemile nabahlakaniphileyo badidekile

Bathi ake siphawule

Thina abangasibheki nakusibona kasibonwa

Engani bona bachemile bafundile bagogodile

Kepha bebhekile imiphefumulo ichithekile

Okwetiye emasosweni eminikelo ezinkonzweni

Bathi ake sibeke amabili noma amathathu

Ulimi lwethu balwazi lusokile lucolekile

Namazwi ethu enothile

Kepha nxa siphefumula basihleka usulu

Kulalelwa abadumile nabaculile ngisho noma becwilile

Ezinkanukweni nasegazini lemizimba yezimpofana

Bathi ke ake siphawule ngobhubhane nemihelo yezingane ezizithwele

Kepha uma siphawula bathi siyahlambalaza

Namagama esiwaphimisayo kawaziwa umsuka

Asisibo yini abengabade nabasemandulweni?

Amanzi esiphethu angalifundisani idwala?

Amanzi asempophomeni alufundisani uthingo?

Isiwula singatholani emgodleni wabakhaliphileyo?

Poetic

Published by greenankhworks

Healer, Translator, Lover, Writer, Father, Natural Health Promoter, Connector, Communications Consultant, Instigator, and Reviver of IKS

2 thoughts on “Inkonzo Yezinkondlo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Empress Tallowah

A Rastafarian Empress from Soweto shares her insights

La Nkosi Writes

Mine is to filter out the rhetoric and propaganda, so that we children of the soil can form opinions based on logic and reason. Not through those summarized and scripted tales presented to us.

Nkosy Light

Member of Light Family

My Mind Diary

Where my mind finds a place to rest

AMNTE NOFRE (Amentet Neferet)

Ancient Egyptian Religion

%d bloggers like this: